Zpět

Obchdní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.leons.cz

Ing.Sanja Ristič, Bergerova 2, 18200 Praha 8 -> Neslouží jako adresa na vrácení zboží

IČO: 69479950

DIČ: cz6459062137

Zapsáno v živnostenském řejstřiku od 03.02.2000.

Ev.č.: 310008-60195-01

Č.j.: žo/f/00/0131

(Dodavatel je plátcem DPH)

Tel. +420 603 282 200

Email: “info@leons.cz”

( dále jen “prodavajíci” )

Obecná ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.leons.cz (dále též jen e shop), přičemž blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 • Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ”.)

 • Není-li výslovně uvedeno jinak, pro účely těchto obchodních podmínek se v souladu s NOZ považuje za spotřebitele každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

 • Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 • Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu považován za podnikatele a platí pro něj pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu ve, kterém se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je vymezen příslušnými právními předpisy a kupní smlouvou (jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky).

 • Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky e-shopu, kupní smlouva v takovém případě vzniká doručením kupujícím v rámci e-shopu řádně vyplněné, potvrzené a odeslané objednávky prodávajícímu. Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky prostřednictvím e-mailové adresy uvedenou kupujícím v jeho objednávce

 • Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených NOZ je ve smyslu ustanovení § 1726 NOZ vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) NOZ vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.Současně s takovým potvrzením zašle prodávající kupujícímu znění těchto obchodních podmínek.

 • Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je kupujícím odeslaná objednávka zboží a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

 • Uzavřením kupní smlouvy prodávajícímu závazek dodat kupujícímu sjednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a kupujícímu závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu dle sjednaných platebních podmínek a dodané zboží převzít.

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, a že se s těmito obchodními podmínkami detailně seznámil. Na tyto obchodní podmínky byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

Kupní cena a platební podmínky

 • Ceny zboží v rámci e-shopu jsou uvedeny jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků)

 • Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

 • Způsob úhrady kupní ceny bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu kupujícího učiněnou v jeho objednávce, kdy kupující má možnost volby z těchto variant:

1.dobírkou při dodání zboží – kupní cena bude uhrazena kupujícím v hotovosti při převzetí zboží.
2.Bankovním převodem na účet prodávajícího: číslo účtu 252002387/0300 v měně CZK, ČSOB a.s,Radlická 333/150,150 57 Praha
3.Kreditní kartou přes platební bránu.

Zvolíte-li platbu klasickým bankovním převodem, automaticky Vám na e-mail pošleme zálohovou fakturu. Variabilní symbol /VS/ naleznete na své faktuře/ Po připsání platby na náš účet na tentýž e-mail obdržíte daňový doklad.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 1 dne od uzavření kupní smlouvy.

Dodací podmínky

 • Zboží bude kupujícímu dodáno prostřednictvím přepravce, kterého kupující zvolí v rámci své objednávky („Zasilkovna.cz“ - osobní odběr nebo balík do ruky). Zboží bude kupujícímu doručeno bez zbýtečneho odkladu, a nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy (mimo omezení mimořádnými událostmi, jako je válka, stávka, záplavy a jiné přírodní kalamity).
  Zásilka bude obsahovat objednané zboží, prodejní doklad a záruční list. V případě vícepoložkové objednávky mohou být jednotlivé položky expedovány z různých míst.

 • Při objednávce nemůžete užít více než jednu slevu, z možných slev aplikujeme vždy tu nejvyšší.

 • Cena za dodání zboží v České Republice, objednaného v rámci jedné objednávky je nezávislá na počtu objednaných kusů. Cena za dodání zboží na adresu, kterou je kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží, činí 130 Kč /s dph/ , ledaže se jedná o případy, kdy prodávající kupujícímu cenu za dodání zboží neúčtuje. Cena při osobním odběru na pobočce služby Zásilkovna je 80 Kč /s dph/.
  Platba v hotovosti při převzetí zásilky je zpoplatněná částkou 30 kč /s dph/
  Platdba předem kreditní kartou je zdarma.
  Platba bankovním převodem je zdarma.
  Při objednávce nad 3500 kč je doprava zdarma.

 • Kupující souhlasí s tím, aby prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.

 • Prodávající zboží před jeho dodáním na své náklady zabalí a označí způsobem dohodnutým v kupní smlouvě.

 • Vyžaduje-li to povaha zboží nebo určuje-li takovou povinnost výslovně příslušná kogentní právní norma, které podléhá právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, je prodávající povinen jako součást dodávky dodat kupujícímu takovou dokumentaci a doklady vztahující se k dodávanému zboží, které jsou nutné k převzetí a užívání zboží.

 • Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
  obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
  za individuálně sjednaných podmínek.

Vlastnické právo, přechod nebezpečí škody

 • Vlastnické právo ke zboží, jež tvoří dodávku, přechází na kupujícího převzetím věci kupujícím na místě dodání jím určeném (tj. sjednaném v kupní smlouvě dle objednávky kupujícího).
 • Nebezpečí škody na zboží, jenž tvoří dodávku, přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.

Rozpor s kupní smlouvou

 • Prodávající dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení, jak je ujednáno v kupní smlouvě. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

 • Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, prodejcem popisované, popřípadě jakost pro tento druh zboží obvyklé.

 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 12 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.

 • V případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou je prodejce je povinny bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou (lze vyměnit za stejný druh zboží). Není-li to možné může zákazník požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující-spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (vyzvednutí na poště, osobní odběr) .Právo odstoupit od smlouvy je zachováno v případě písemného odstoupení od smlouvy, je tedy rozhodujícím datem den odeslání, nejlepé na e mail: info@leons.cz, nebo na adresu: Leons, Ing.Sanja Ristič, Horňatecká 1772/19, 18200 Praha 8. Právo na takové odstoupení od smlouvy kupující-spotřebitel nemá v případě kupní smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, dalších případů stanovených zákonem.

 • Uplatní-li kupující, který je spotřebitel, právo na odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího odstavce, má kupující právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené celé finanční částky nejpozději do 14 dnů od odstoupení, včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 • Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty předmětného zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel.Může tak učinit odesláním na adresu skladu prodávajícího: Leons.cz, Horňatecká 1772/19, 18200 Praha 8 a to na vlastní náklady.

 • Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 • V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

 • Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží před odesláním zpět pojistit.

Právo na odstoupení právnické osoby

V případě, že zboží nakupuje osoba v souvislosti s jejím podnikatelskou činností (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká, protože obchodní zákoník tuto možnost neumožňuje.Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád

 • Nákup v rámci programu Brand Benefit pro Partnery:

Kartu Leons plus lze uplatnit pouze na nákup zboží označené jako „zdravotní obuv Leons“
Program v podobě slevové karty vytváří přidanou hodnotu pro zaměstnance partnera, kterou si běžný spotřebitel nemůže koupit nebo získat na trhu. Zaměstnanec nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s www.leons.cz, pokud jde o dohodu, na základě které Leons.cz zaměstnancům partnera poskytuje zvýhodněný nákup zdravotní obuvi. Při nákupu v e-shopu vám může být v případě nepadnoucí obuvi, nebo při oprávněné reklamaci vrácena částka prostřednictvím náhradního poukazu, nebo výměnou za adekvátní zboží.V případě nákupu v rámci programu Brand Benefit pro partnery je výměna zpoplatněná ve výší 100 kč .

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

 • Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) NOZ sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.Odkaz zde:https://www.coi.cz/informace-o-adr/

Rada prodejce

Vlastnosti přírodního materiálu-prava kůže

 • Nerovnoměrná struktura povrchu usně, drobné jizvy, vrásky a mírné barevné rozdíly nejsou vadou, ba naopak jsou charakteristickými znaky tohoto přírodního materiálů. Proto je useň stále tak žádanou surovinou pro svou módnost a autentičnost.

 • Useň (kůže) je přírodní materiál, který je pórovitý, dýchá a dokáže do sebe přijímat vlhkost, pot, mastnotu, nečistoty a prach. Naopak dokáže také pouštět barvu, kterou je useň tónovaná a to proto, že barvu nelze úplně fixovat. Useň je pevná a pružná, avšak při nadměrné vlhkosti nebo neúměrném tahu tyto vlastnosti ztrácí a má tendenci se deformovat. Výše představené vlastnosti jsou přirozenými projevy tohoto materiálu.

 • Správným používáním a ochranou můžete nežádoucí charakteristické vlastnosti usně potlačit, a naopak náležitou péčí prodloužit její životnost i dlouhotrvající krásný vzhled.

 • Téměř všechny výroby internetového obchodu www.leons.cz jsou vyrobeny z vysoce kvalitní usně, z lícové vrstvy hovězí kůže.

Prevence

 • Po celou dobu užívání zakoupeného zboží používejte výrobek pouze k účelu, ke kterému je určen.

 • Je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

 • Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží.

 • Dodržujte maximální nosnost kabelek ,obuv používejte shledem určení.

 • Udržujte výrobky v čistotě, pravidelně o ně pečujte. Používejte doporučené ošetřující přípravky.

 • Seznamte se s tím, jak se o výrobek pečuje a jak se s ním zachází.

 • Pokud se vyskytne vada, přestaňte výrobek používat a uplatněte reklamaci.

 • Intenzita používání a kvalita péče přímo ovlivňuje životnost výrobků. Životnost výrobku nemusí být shodná s délkou záruční doby.

Výměna zboži

Návod, jak rychle vyměnit obuv.

Nezapomeňte vždy doložit doklad o koupi, který jste obdrželi spolu se zásilkou.

Je to nezbytná podmínka proto, abychom reklamované zboží přijali. Pokud byl paragon vystaven na více než jeden pár obuvi, zašlete prosím kopii paragonu a orginál si uchovejte.

V případě výměny zboží je nutno provést novou objednávku zboží, které chcete obdržet místo původního zboží. Toto Vám zaručuje, že objednané zboží bude rezervováno právě pro Vás. V jiných případech neručíme za dostupnost zboží. Informujte nás nejlepe na e mail: info@leons.cz

Objednávka „na vyměnu“ nemusí být zaplacena, pokud to nevyplývá z rozdílu v cenách zboží.

 • podmínkou pro výměnu nebo vrácení obuvi je jejích dobrý stav. Jakékoli stopy nošení obuvi znemožňují výměnu nebo vrácení (obal je součástí zboží, je nutno vrátit ho v původním stavu.
 • vrácení peněz se provádí prostřednictvím bankovního převodu. Zákazník je povinen vrátit zboží (také na výměnu) v průběhu 14 dní od data jeho převzetí
 • nepřijímáme zásilky zasílané na naše náklady a zásilky zasílané k nám na dobírku
 • při výměně zboží hradíme zásilku, kterou Vám zasíláme a Vy hradíte zásilku, kterou nám vracíte

Reklamační řád

Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

Zjištění vady

 • Může se stát, že se na zboží vyskytne vada. Vada se může projevit před prvním použitím, nebo během používání. Výskytu vad se nedá zcela zabránit.

 • Při koupi a obdržení výrobku www.leons.cz proveďte následnou kontrolu, zda výrobek odpovídá Vaší objednávce. Prohlédněte si zboží, zda nevykazuje vady estetické i funkční, vady materiálu, výrobní vady (Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení,šití, zipy, spony, přezky).

 • Dodané zboží bude mít kvalitativní vlastnosti dohodnuté v Kupní smlouvě, stanovené příslušnými právními předpisy a normami (nařizuje-li to kogentním ustanovením právní předpis, jemuž podléhá vztah mezi prodávajícím a kupujícím dle kupní smlouvy), případně vlastnosti obvyklé.

 • Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost, a to v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet ode dne dodání zboží.

 • Nároky kupujícího z vad zboží (vč. způsobu vyřízení reklamace) se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, jimž podléhá vztah mezi prodávajícím a kupujícím dle kupní smlouvy (je-li kupujícím spotřebitel, potom zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, je-li kupujícím nikoli spotřebitel, potom obchodním zákoníkem).

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že se s tímto reklamačním řádem před uzavřením kupní smlouvy detailně seznámil. Na tento reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi v plném znění seznámit.

 • Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci bez zavinění Dodavatele, za vady vzniklé mechanickým poškozením, běžným opotřebením nebo v důsledku nesprávného zacházení, skladování, užívání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 12 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud zákazník před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.

 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 12 měsících se řeší způsobem uvedeným v článcích I a II

Místo a způsob uplatnění reklamace

 • V případě závady nás neprodleně kontaktujte nejlepé na emailove adrese prodavajícího: info@leons.cz. Reklamaci můžete také zaslat poštou na adresu: Leons.cz, Horňatecká 1772/19, 18200 Praha 8.

 • Nákup reklamovaného zboží prokazuje zákazník nejlépe nákupním dokladem.

 • Uplatní-li zákazník právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je vedoucí prodejny nebo jím pověřený zaměstnanec povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.

 • Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.Jsme oprávněny odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).

Lhůty pro uplatnění reklamace

 • Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

 • Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodavajici je povinny vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvaní. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží dodáním nového bezvadného zboží, neběží od tohoto okamžiku znovu 24 měsíců .Do celkové doby zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady nebo záruční doby se nezapočítává časový úsek od uplatnění reklamace až do okamžiku vyrozumění o jejím vyřízení.

 • Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 • Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

 • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

 • Berte v potaz, že prodejce je povinen, dle Reklamačního řádu, vadný výrobek opravit a závadu odstranit.

I čl. Co jsou neodstranitelné vady

Závady ovlivňující funkčnost výrobku a jeho použitelnost (.vady materiálu, změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení. upínacích součásti, vady šití,vady na podrážce, ). Tyto vady lze reklamovat pouze v případě, že nebyly způsobeny nešetrným zacházením. Vady mohou být odstranitelné (opravitelné), nebo neodstranitelné, které omezují funkčnost výrobku nebo výrazně narušují estetické požadavky. Dle typu vady se postupuje při řešení reklamace.

 • V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

II čl. Odstranitelné vady

 • Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

 • V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodejce je povinny vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

 • O provedení opravy rozhodne vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník a vyznačí nebo dohodne termín vyzvednutí opravy zákazníkem, pokud se nedohodnou jinak (odeslání poštou).

 • Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může zákazník požadovat výměnu zboží (lze vyměnit za podobny druh zboží). Pokud není výměna zboží možná, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

 • V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za stejný druh zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:

a) reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě

b) zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

Co nelze považovat za vady

 • Charakteristické vlastnosti usňových výrobků (struktura, barevnost)
 • Změny výrobku (vzhledové i funkční) popř. jeho součástí, které vznikly opotřebením
 • Poškození nešetrným zacházením (poškození zboží během přepravy reklamujte u přepravce)
 • Vady vzniklé používáním výrobku k jiným účelům nebo způsobené nevhodnou údržbou

Ochrana osobních údajů, archivace kupní smlouvy

 • Kupující uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů (uvedených v kupní smlouvě) v databázi zákazníků prodávajícího po naplnění kupní smlouvy (za účelem marketingu, nabízení dalšího zboží, případné další obchodní spolupráce či dalších smluvních vztahů), a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

 • Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 • Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 • Prodávající informace o kupujících uchovává v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů pověřených prodávajícím dodáním zboží; těmto budou sděleny pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro doručení zboží.

 • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího doručené prodávajícímu odstranit z databáze.

 • Kupní smlouvy jsou počínaje jejich uzavřením archivovány prodávajícím, a to i po jejich naplnění. Kupní smlouvy jsou archivovány ve formě, ve které byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

Závěrečná ustanovení

 • Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6.1.2023